×

Statut

Statut Fundacji
Fundacja Twoja droga rozwoju
Nadany przez Fundatora – Roberta Rojka
dnia 23 maja 2016 r. w Krakowie

tekst jednolity uwzględniający zmiany Statutu
dokonane przez Fundatora
dnia 21 czerwca 2016 r. w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Twoja droga rozwoju zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Roberta Rojka zwanego dalej Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3386/2016 sporządzonego przez notariusza Agnieszkę Szewczyk-Dziura w Kancelarii Notarialnej Wojciech Domaradzki, Agnieszka Szewczyk-Dziura Notariusze Spółka Partnerska, położonej przy ulicy Topolowej 52/6, w Krakowie, w dniu 16 maja 2016 roku, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r.o fundacjach(t.j. Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Twoja droga rozwoju.
 2. Organem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw sportu.
 3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 4. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych współpracuje ze szkołami wyższymi i średnimi, organizacjami młodzieżowymi, studenckimi, a także przedsiębiorcami.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego (logo), który podlega ochronie prawnej.
 6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i biura w kraju oraz przedstawicielstwa i oddziały zagranicą.
 5. Fundacja może przystępować lub tworzyć spółdzielnie, stowarzyszenia, spółki i fundacje, ewentualnie inne osoby prawne, zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczane są na działalność statutową Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

 1. Celem działania Fundacji jest:
  1. promowanie zdrowego trybu życia przez aktywność fizyczną, a w szczególności kąpiele w zimnej wodzie,
  2. promowanie zdrowego żywienia, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
  3. promowanie aktywności sportowej oraz zdrowego stylu życia z nastawieniem na różne formy aktywności fizycznej w różnym wieku,
  4. ochrona i promocja zdrowia,
  5. udział i wspierania badań naukowych związanych z morsowaniem,
  6. promowanie wydarzeń i wyczynów morsowych,
  7. promowanie osiągnięć klubów i osób ze środowiska morsowego w Polsce,
  8. promowanie dbania o czystość wód, gleby, powietrza oraz budownictwa ekologicznego, energooszczędnego i pasywnego,
  9. szerzenie idei czystej Wisły i innych naturalnych kąpielisk,
  10. promowanie edukacji ekologicznej,
  11. budowanie świadomości ekologicznej współistnienia z naturą i dbania o czystość wód, gleby, powietrza w miejscu zamieszkania,
  12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności służącej ekologii oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań proekologicznych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczo-budowlanej,
  13. działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  14. promowanie i wspieranie edukacji finansowej,
  15. wspieranie edukacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w złej sytuacji finansowej, obciążonymi długami,
  16. promowanie i wspieranie ochrony środowiska i ekologii, w szczególności poprzez prowadzenie lub wspierania badań naukowych dotyczących budownictwa energooszczędnego i pasywnego, a także edukację na temat tych dziedzin.
 2. Cele główne Fundacja będzie realizować osiągając cele szczegółowe takie jak:
  1. organizacja wydarzeń morsowych i eventów,
  2. organizacja imprez szkoleniowych, sportowych, integracyjnych,
  3. kampanie społeczne, reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne,
  4. szkolenia, kursy, szerzenie idei edukacji finansowej dorosłych, dzieci i młodzieży,
  5. promocja i organizacja wolontariatu,
  6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. przygotowanie oraz wdrożenie programów edukacji ekologicznej,
 2. wspieranie transferu technologii i innowacji z innych krajów,
 3. współpracę z podobnymi instytucjami w innych krajach,
 4. inicjowanie i realizację programów badawczych i doradczych dotyczących ekologicznych technologii,
 5. organizowanie darmowych/częściowo płatnych oraz płatnych warsztatów, szkoleń, spotkań, itp.,
 6. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
 7. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
 8. działalność edukacyjną w szczególności organizowanie, szkoleń, targów, konferencji, seminariów,
 9. działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie ekspertyz, analiz, i raportów,
 10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 11. tworzenie i popieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych, ekologicznych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji,
 12. sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji,
 13. organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

§ 7

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana także poprzez uczestnictwo w spółkach.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
 5. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed sądami oraz organami administracyjnymi na zasadach określonych w we właściwych przepisach prawa.

§ 8

 1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.
 2. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać komitety, w tym Komitet Programowy Fundacji. Skład, cele i zasady działania komitetów określa Fundator.
 3. Fundator może określić zasady nadawania honorowych tytułów podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki współpracy Fundacji z tymi osobami i podmiotami.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

 1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) przekazany przez Fundatora.
 2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania oraz na koszty działalności samej Fundacji.
 3. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się 1.000 zł (tysiąc złotych).

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, datków i subwencji,
 3. zysków z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 4. zbiórek publicznych organizowanych i przeprowadzanych w oparciu o właściwe przepisy prawa,
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 6. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 7. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 11

 1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawca nie określi wyraźnie sposobu ich wykorzystania.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 12

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji,
  2. Fundator.
 2. Fundator może powoływać inne organy i określać ich kompetencje, jednakże wymaga to zmiany niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Fundator może powołać, bez konieczności dokonywania zmiany Statutu Radę Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
 2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję.
 3. Fundator powołuje członków Zarządu Fundacji, a także może im nadać określone funkcje.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Fundatora w drodze oświadczenia Fundatora.
 6. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

§ 15

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek:

 1. śmierci,
 2. pozbawienia członka Zarządu praw publicznych lub jego ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
 3. zrzeczenia się członkostwa,
 4. odwołania.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora.
 3. Do zadań Zarządu fundacji należy:
  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
  2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  3. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  4. realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami statutu,
  5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
  6. realizowanie zadań wyznaczonych przez Fundatora,
  7. uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w statucie do właściwości Fundatora.
  8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  9. prowadzenie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
 4. W Zarząd Fundacji podejmuje w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 5. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na to zgodę.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Zarząd co roku jest zobowiązany przedłożyć Fundatorowi:
  1. roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy Fundacji nie później niż do 31 marca roku, którego te plany dotyczą,
  2. roczne sprawozdanie z działalności i roczne sprawozdanie finansowe Fundacji nie później niż do 31 marca roku, następującego po roku, którego te sprawozdania dotyczą.

§17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
 2. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 10.000,00 zł wymaga zgody Fundatora. W przypadku zobowiązań lub praw o charakterze powtarzającym się, za wartość zobowiązania lub prawa uważa się wartość w skali jednego roku, a przypadku gdyby trwać miały krócej niż rok – wartość przez cały okres trwania.
 3. Posiedzenia wieloosobowego Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pracowników jest wypłacane z wypracowanych przez Fundację środków.
 5. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustala Fundator.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą także pełnić swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 18

 1. Rada Fundacji składać się może z od trzech do siedmiu członków.
 2. Ustanawiając Radę Fundacji, Fundator może jej powierzyć do wykonywania część lub całość ze swoich praw i obowiązków, w tym prawo do ustanawiania i odwoływania członków Zarządu.

§ 19

W razie konieczności strukturę organizacyjną Fundacji określi Fundator w formie regulaminu.

V. DZAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 20

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.

§ 21

Fundacja prowadzi działalność w zakresie, który stanowi stosownie do Polskiej Klasyfikacji
działalności(PKD):

 1. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 2. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 3. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
 4. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne.
 5. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).
 6. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
 7. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.
 8. 58.11.Z Wydawanie książek.
 9. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).
 10. 58.13.Z Wydawanie gazet.
 11. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 12. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
 13. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 14. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
 15. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 16. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 17. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
 18. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów.
 19. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 20. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
 21. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
 22. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
 23. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
 24. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
 25. 63.12.Z Działalność portali internetowych.
 26. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych.
 27. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 28. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 29. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 30. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 31. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 32. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
 33. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 34. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
 35. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 36. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 37. 73.1 Reklama.
 38. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
 39. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
 40. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 41. 74.20.Z Działalność fotograficzna.
 42. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.
 43. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 44. 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 45. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
 46. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
 47. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
 48. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej.
 49. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
 50. 79.11.A Działalność agentów turystycznych.
 51. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych.
 52. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
 53. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 54. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej.
 55. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 56. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

[ Zmiana Statutu ]
§ 22

 1. Zmiany Statutu dokonuje Fundator w formie pisemnego oświadczenia.
 2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

[ Likwidacja Fundacji ]
§ 23

 1. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Fundator, nie powoła likwidatorów, likwidacje Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
  ______________________________
  Robert Rojek
  Fundator